ಕಂಪನಿ ಮಿಷನ್: ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ

ಪ್ರಮುಖ ಮೌಲ್ಯಗಳು: ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ:

ಕಲಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಒಂದು ಟೆಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.

ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸುವವರಾಗಿರಿ.

ಗುರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತ.

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.

ಜನರನ್ನು ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಸೇವಾ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ:

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.

ಉಪಕ್ರಮ.

ದಕ್ಷತೆ.

ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ.

ಚಿಂತನಶೀಲತೆ.

ಸಂವಹನ:

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತಿಪರತೆಯು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ನಮ್ರತೆ, ಸಹಕಾರ, ಪರಿಶ್ರಮ, ನಿಷ್ಠೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ, ವೃತ್ತಿಪರತೆ.

01